aparaty rtg orange
zobacz pełną ofertę   przejdź do sklepu

Jak założyć pracownię

Sprawa dotyczy

Wniosku w sprawie wydania zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskiej/stosowanie aparatu rentgenowskiego

Wniosek

Wniosek musi zawierać niżej wymienione informacje:

 1. Pełna nazwa jednostki organizacyjnej, jej dokładny adres i NIP
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej /nr telefonu, e-mail/
 3. Pełna nazwa pracowni rtg i jej dokładny adres
 4. Kierownik pracowni rtg /nr telefonu, e-mail/
 5. Inspektor ochrony radiologicznej /nr uprawnień i data ich wydania, nr telefonu, e-mail/
 6. Uzasadnienie podjęcia działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
 7. Limity użytkowe dawek
 8. Przewidywany termin uruchomienia pracowni rtg
 9. Stosowane aparaty z podaniem: nazwy, typu, numeru fabrycznego aparatu, numeru lampy rtg, daty produkcji, rodzaju generatora
 10. Opinia sanitarna stosownej jednostki w sprawie projektu ochrony radiologicznej z podaniem: znaku i daty pisma, oraz numeru opinii
 11. Informacje czy został dokonany wpis do rejestru (N)ZOZ

Załączniki do wniosku ws. PRACOWNI RTG

Do wniosku w sprawie pracowni rtg należy załączyć nw. dokumenty:

 1. W przypadku gabinetów stomatologicznych, do których jest domontowywany aparat rentgenowski - decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków sanitarno-higienicznych.
 2. Zakładowy plan postępowania awaryjnego.
 3. Program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
 4. Protokół odbioru wentylacji w pracowni i ciemni.
 5. Dokumentację projektową pracowni rentgenowskiej i obliczeń osłon stałych dla aparatów rentgenowskich, które będą zainstalowane w pracowni rentgenowskiej.
 6. Informacje o uprawnieniach osób obsługujących aparat rentgenowski.
 7. Informację o rodzaju i zakresie prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia.
 8. Program szkoleń pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Załączniki do wniosku ws. APARATU RTG

Do wniosku w sprawie aparatu rtg należy załączyć nw. dokumenty:

 1. Informacje o uprawnieniach osób obsługujących aparat rentgenowski.
 2. Informacje o rodzaju i zakresie prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia.
 3. Instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów (wzór dokumentu dostępny w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
 4. Program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (wzór dokumentu dostępny w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
 5. Dokumentację projektową pracowni rentgenowskiej i obliczeń osłon stałych dla aparatów rentgenowskich zainstalowanych w pracowni.
 6. Dokumentację techniczną aparatu.
 7. Instrukcję obsługi aparatu.
 8. Dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego (wykonanych zgodnie z załącznikiem nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych

ul. Mickiewicza 59
PL - 47-253 Cisek
Telefon: +48 (0) 77 487 13 19
Telefax: +48 (0) 77 480 23 16
e-mail: info@sigmed.pl